Activa

Ultimo 2016

Ultimo 2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

0

Kosten onderzoek en ontwikkeling

0

0

Materiele vaste activa

33.810

33.133

Investeringen met economisch nut

26.254

25.743

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding

van de kosten een heffing kan worden geheven

0

0

Investeringen in de openbare ruimte met

uitsluitend een maatschappelijk nut

7.556

7.390

Financiële vaste activa

19.561

20.748

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

37

37

Overige langlopende leningen

2.332

3.400

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

17.192

17.311

Vlottende activa

Voorraden

12.996

8.919

Grond- en hulpstoffen, overige gronden

0

0

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

12.996

8.919

Gereed product en handelsgoederen

0

0

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

25.152

12.707

Vorderingen op openbare lichamen

2.762

2.732

Rekening-courant met Rijk

20.950

8.656

Overige vorderingen

769

1.319

Overige uitzettingen

671

0

Liquide middelen

257

204

Banksaldi

257

204

Overlopende activa

1.859

1.750

Passiva

Ultimo 2016

Ultimo 2017

Vaste passiva

Eigen vermogen

62.476

60.887

Algemene reserve

49.927

48.865

Bestemmingsreserve

12.548

12.221

Resultaat

1

(199)

Voorzieningen

7.687

7.693

Voorzieningen

7.687

7.693

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

13.554

77

Opgenomen langlopende geldleningen

13.500

0

Dwangsommen

40

68

Door derden belegde gelden

0

0

Waarborgsommen

14

9

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische

looptijd < 1 jaar

5.798

3.749

Banksaldi

0

0

Overige schulden

5.798

3.749

Overlopende passiva

4.120

5.055

Gegarandeerde geldleningen

32.506

22.969