Wat wilden we bereiken?

Vanaf 1 januari 2015 is de transitie Jeugdzorg een feit. In de jaren 2015-2018 staat de transformatie-opdracht centraal. Dat betekent dat gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp, Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast wordt m.i.v. 2017 gestart met de Peelsamenwerking van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.

  • Opvoeders en jeugdigen ervaren een laagdrempelige toegang tot jeugdhulp;
  • Er is sprake van integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders bij multiproblematiek.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

7.3.1

In samenhang met Wmo het gebiedsgericht werken binnen het sociaal domein doorontwikkelen.

Op 21 september zijn in de Raad vraagt Raad bijeenkomst de contouren van het gebiedsgericht werken geschetst. Deze contouren worden nu uitgewerkt en geinplementeerd.

7.3.2

Doorontwikkeling van de werkzaamheden binnen de Peelsamenwerking op het gebied van jeugdhulp.

Aangezien het samenwerkingsverband Peelgemeenten pas is opgericht, is extra aandacht gewenst. Momenteel wordt er gewerkt aan de positionering en werkprocessen van de opvoedondersteuners O&O en Jeugd- en Gezinswerkers J&G.

Zijn we tevreden?

Het op een adequate, integrale wijze organiseren van de dienstverlening voor onze inwoners binnen het sociaal domein heeft onze voortdurende aandacht. Het gebiedsteam Someren is geformeerd en heeft gewerkt in 2017. Doorontwikkelingen zullen de komende tijd worden opgepakt t.a.v. het onderdeel jeugdzorg en Participatie wet.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Uitvoering van de jeugdhulp vindt plaats binnen de budgetten die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   T. Maas
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Uitvoering plan van aanpak Weerbaarheid*

130.200

14.997

Totaal

130.200

14.997

DeDeDedDDeDD

De structurele kosten voor Jeugd zijn gedekt uit regulier budget.