Inleiding

Voor de doorontwikkeling van de organisatie en de bedrijfsvoering maken we gebruik van de uitgangspunten zoals we die hebben geformuleerd in de kadernota “organisatie en personeel”. We zetten in op een organisatie die de zelfstandige gemeente Someren op adequate wijze kan faciliteren en ondersteunen.

Regionale samenwerking in Peelverband en met de gemeente Asten

De Peelsamenwerking heeft definitief vorm gekregen waarbij de personele veranderingen ook zijn doorgevoerd. Voor wat betreft de activiteiten GR Peelgemeenten is er vanaf 1 januari 2017 een lokaal gebiedsteam werkzaam vanuit het gemeentehuis in Someren. Hiermee is de tijdelijke situatie rondom uitvoering sociaal domein afgerond en staan er twee organisaties op de rails om de inwoners van Someren te bedienen.

De samenwerking met Asten is geformaliseerd op de terreinen Openbare orde & veiligheid, I&A, Gebouwenbeheer en Buitendienst. In 2017 is gestart met een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het gezamenlijke team I&A. In 2018 zal hier duidelijkheid over moeten komen. Inmiddels is het onderdeel Belastingen samen met Asten, Laarbeek en Gemert-Bakel met ingang van 1 januari 2018 ondergebracht bij de BSOB.

In juni 2017 heeft de raad ingestemd met de toekomstvisie 2030. Deze visie is tevens opgestuurd naar aanleiding van de wens van de provincie in het kader van Veerkrachtig bestuur om helder te krijgen welke gouvernement Someren wil zijn. In een reactie aan de provincie is deze visie aangeboden en heeft Someren aangegeven dat zij zelfstandig wil blijven maar zeker zal samenwerking met andere partners (m.n. de 6 peelgemeenten). De reactie aan de provincie was vooraf afgestemd met de 6 Peelgemeenten. Alle 6 de gemeenten hebben daarbij dezelfde reactie gegeven. Eind 2017 heeft de provincie gevraagd om een ander onderbouwing. Deze zal in het eerste kwartaal 2018 aan de Provincie worden aangeboden. Ook hierbij trekken de 6 Peelgemeenten samen op.

Doorontwikkeling organisatie

De doorontwikkeling van de organisatie is gebaseerd op de uitgangspunten van de kadernota Organisatie en Personeel uit november 2013.
Belangrijk is dat het eigen management en personeel van meet af aan is meegenomen in deze voor Gemeente Someren nieuwe werkwijze op basis van de uitgangspunten van de kadernota. Het systeem biedt daarmee tevens een goede basis voor verdere verbeteringen voor dienstverlening, zowel kwalitatief als op punt van efficiency en effectiviteit.

Managementstructuur:

De managementstructuur bestaat voortaan uit 1 gemeentesecretaris en 4 afdelingshoofden.
De afdelingen zijn procesgericht ingericht, rekening houdend met de uitgangspunten van zaak- en procesgericht werken waarbij een zeer vergaande digitalisering is doorgevoerd.

Bezuiniging

De financiële taakstelling, die aan de uitvoering van de kadernota Organisatie en Personeel was gekoppeld, was vastgesteld op € 600.000,--. Daarvan is in de begroting 2015 € 200.000,-- (managementstructuur) verwerkt en gerealiseerd. Het resterende deel ad € 400.000,-- is verwerkt in de begroting 2017 en gerealiseerd. In 2017 zijn voorstellen opgenomen in de kadernota 2018 om te investeren in de organisatie door onder meer uitbreiding van (structurele) capaciteit voor nieuwe taken en taken waar meer capaciteit nodig is.