Wat wilden we bereiken?

De gemeente dient te beschikken over actuele en uniforme bestemmingsplannen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

10.1.1

Vervangen van de beheersverordening Someren (voor de gebieden Sluis XI, Half Elfje, Lage Akkerweg (gehele bedrijventerrein)) door een bestemmingsplan.

Inspraak- en vooroverleg reacties (ca. 20) worden op dit moment beoordeeld.

10.1.2

Algehele herziening van bestemmingsplan Buitengebied.

De gemeenteraad heeft in februari 2016 besloten te starten met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan buitengebied, dat vooraf is gegaan door een gedegen integrale inventarisatie. Het traject daartoe bestaat uit het in deelgebieden vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Wel heeft de raad aangegeven in de kadernota meer informatie te willen over de totale kosten van de herziening. Hiertoe is een presentatie gegeven in de raadcyclus van juni 2016. Inmiddels is het bestemmingsplan voor deelgebied 1 op 30 november 2017 vastgesteld.  De voorbereidingen voor deelgebied 2 zijn ook in volle gang: alle inventarisaties zijn gedaan. De eerste bewoners van deelgebied 2 waar een strijdigheid met het bestemmingsplan is geconstateerd, zijn reeds uitgenodigd voor een gesprek. Deze activiteit is opgenomen als speerpunt in de Programmabegroting 2018.

Zijn we tevreden?

Speerpunt 10.1.1 loopt op schema.
Speerpunt 10.1.2 De algehele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is een substantieel project voor onze gemeente. Wij zijn tot nu toe tevreden met de gekozen aanpak. Niet zelden worden we door de provincie en regio als voorbeeld gesteld. Daarop mogen best een beetje trots zijn. Wij sorteren hiermee reeds voor op de Omgevingswet (o.a. de keukentafelgesprekken) en gaan met deze aanpak door.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

  1. Uniforme en eenduidige regels, met dien verstande dat ruimte moet bestaan voor maatwerkoplossingen en ruimte voor flexibiliteit.
  2. Digitaal raadpleegbaar.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk / G. van Bussel
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Lasten herziening bestemmingsplannen*

162.000

186.888

Baten herziening bestemmingsplannen*

0

-4.979

Lasten bestemmingsplan buitengebied*

1.341.010

892.962

Baten bestemmingsplan buitengebied*

0

-43.810

Totaal

1.503.010

1.031.061

In het IP 2017 is nog aanvullend € 50.000,-- opgenomen voor het opstellen van beleid voor onder meer het maken en beheren van sloopstimulerende maatregelen en het maken van beleid voor woningen in het buitengebied.