Grondbeleid is een beleidsterrein dat continu in beweging is. De doelstellingen, zoals opgenomen  in de programmabegroting en de Nota Grondbeleid, vormen de kaders waarbinnen gewerkt moet worden. Voor wat betreft de prognoses voor de uit te geven kavels woningbouw zijn de Woonvisie en de regionale woningbouwafspraken leidend. Het te ontwikkelen areaal bedrijventerreinen is gebaseerd op de Regionale Programmering Bedrijventerreinen van de Provincie. De bedrijventerreinen die we als doel hadden te ontwikkelen zijn ontwikkeld.
In deze paragraaf wordt het doen en laten op grondzakengebied verantwoord. Daarbij is transparantie voor de raad het sleutelwoord én het uitgangspunt. Waarom is die doorzichtigheid zo belangrijk? Uiteraard vanwege het grote financiële belang en de daarbij horende risico’s. In feite treden we op als een maatschappelijk bedrijf dat grond ontwikkelt en aan de man brengt. Daarbij kunnen winsten worden gemaakt maar ook verliezen worden geleden. Duidelijkheid daarin heeft bovendien een directe relatie met de doelstellingen in de voornoemde beleidsstukken.