Wat wilden we bereiken?

Dat onze wegen zodanig onderhouden zijn, dat deze veilig te gebruiken zijn door alle doelgroepen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.2.1

Uitvoering rehabilitatie Kerkendijk Noord.

Planvoorbereiding > 2017Uitvoering fase Kerkendijk noord is uitgesteld naar 2018.

3.2.2

Voorbereiding rehabilitatie Nieuwendijk.

De voorbereiding van het project is opgestart. Voorbereiding: 2017, Uitvoering: 2018

3.2.3

Voorbereiding Herinrichting bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje.

Op het bedrijventerrein Sluis XI ligt een opgave voor wegbeheer en riolering: onderhoud verhardingen en afkoppelen hemelwater (tegengaan wateroverlast). Parallel hieraan wordt momenteel het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Sluis XI / Half Elfje geactualiseerd. Bij het bedrijventerrein Half Elfje liggen momenteel geen opgaven qua beheer. In het verlengde van het Herstructureringsplan uit 2013 liggen er nu kansen om beide bedrijventerreinen vanuit een ander, groter perspectief te benaderen, namelijk in de vorm van een herinrichting. In 2017 zijn de voorbereidingen opgestart en worden naar verwachting medio 2018 afgerond. In het planjaar 2018/2019 wordt het project tot uitvoering gebracht.

Zijn we tevreden?

Het project Kerkendijk Noord is vanwege de keuze om nieuwe bomenrijen op aan te kopen gronden te realiseren doorgeschoven naar 2018.
De voorbereiding van de rehabilitatie van de Nieuwendijk is opgestart.
De voorbereiding van de herinrichting bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje is ook opgestart.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Belangrijkste randvoorwaarden zijn een deugdelijk bestek en voldoende financiële middelen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk
Ambtelijk:   G. van der Rijt

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Rehabilitatie Kerkendijk*

2.825.500

575.832

Rehabilitatie Nieuwendijk*

0

3.840

Herinrichting Sluis XI*

180.000

20.620

Totaal

3.005.500

600.292