Wat wilden we bereiken?

We streven naar een conflictvrije samenleving door het stellen van regels, het houden van toezicht en daar waar noodzakelijk, te handhaven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

2.1.1

Het uitvoeren van het handhavingsprogramma 2017 als onderdeel van het handhavingsbeleidsplan 2015-2019

Er is conform het programma 2017 gewerkt.

2.1.2

Het opstellen van een handhavingsprogramma voor 2018.

Het opstellen van het handhavingsprogramma voor 2018 is afgerond.

2.1.3

Het uitbrengen van het handhavingsverslag 2016.

Het Handhavingsverslag is door de Raad goedgekeurd.

2.1.4

Zo nodig bijstellen van het handhavingsbeleidsplan 2015-2019.

Er is geen aanleiding om het beleid nu bij te stellen.

2.1.5

Vullen van contractenmodule met overeenkomsten.

Alle contracten worden vastgelegd in het zaaksysteem. Daarbij wordt gebruik gemaakt van locatiecode. Hierdoor is het mogelijk om per locatie (adres) alle zaken (afspraken, contracten, overeenkomsten) te raadplegen.

Zijn we tevreden?

Ook in 2017 zijn we weer geconfronteerd met veel niet geplande en niet voorziene handhavingsgevallen. Deze worden nu voornamelijk via inhuur opgepakt, hetgeen veel extra coördinatie vergt. In het handhavingsjaarverslag zal inhoudelijk een verdere onderbouwing worden gegeven van deze extra inzet.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Voldoende personeel/financiële middelen voor de uitvoering van het handhavingsprogramma 2017.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   D. Blok
Ambtelijk:   G. van der Rijt

Wat heeft het gekost?

In de zomernota van 2017 is reeds aanvullend budget gevraagd voor de niet geplande en niet voorziene handhaving. Desondanks is het totale budget niet afdoende gebleken. De overschrijding bedraagt € 22.000,--. Zoals al jaren gebruikelijk is wordt het tekort voor niet geplande en niet voorziene handhaving achteraf verantwoord. In het handhavingsjaarverslag wordt dit tekort nader toegelicht.