Wat wilden we bereiken?

Er wordt gestreefd naar een helder en stabiel watersysteem met een bijbehorende evenwichtige samenstelling van waterflora en -fauna. De groenzone rondom de vijvers krijgt een open karakter. De belevingswaarde van de vijvers is een belangrijk aspect binnen het project.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

5.5.1

Verbetermaatregelen Loovevijvers

Dit project moet gefaseerd uitgevoerd worden, omdat tijdens de Flora & Fanua check gebleken is dat er mogelijk marterachtigen aanwezig kunnen zijn in een gedeelte van het park bij de zuidelijke vijver. Dit moet nader onderzocht worden maar kan pas in mei/juni 2018 omdat de marters dan het meest actief zijn. Dit betekent dat het deel tussen de voetgangersbrug en de Van Gijselstraat pas na de bouwvak uitgevoerd kan worden.Het baggeren van de vijvers is inmiddels opgestart en is eind januari 2018 gereed.Vevolgens wordt het kappen van de bomen en het verwijderen van het groen uitgevoerd. Daarna start de herinrichting van de parkzone.

Zijn we tevreden?

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

De hemelwaterafvoeren uit de wijk Pasakkers lozen op de Loovevijvers. Er zijn de nodige indicatoren die duiden op foutaansluitingen van vuilwater op deze hemelwaterafvoeren. Deze foutaansluiting moeten opgespoord en hersteld worden. Het huidige functioneren van het watersysteem van de vijvers is onderzocht. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een maatregelenplan dat als basis dient voor het uitvoeringsplan.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk
Ambtelijk:   G. v.d. Rijt

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Loovevijvers (inclusief herinrichting parkzone)*

376.816

48.627

Totaal

376.816

48.627

Naast bovengenoemd budget is er € 100.000,-- beschikbaar gesteld vanuit de voorziening riolering GRP.