Wat wilden we bereiken?

We willen ervoor zorgen dat bestemmingen in onze gemeente goed bereikbaar zijn en iedereen veilig gebruik kan maken van onze wegen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.1.1

In het overleg binnen de regio blijven pleiten voor een snelle aanpak van de A67.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 12 oktober 2016 de Startbeslissing voor de MIRT verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken ondertekend. Deze Verkenning duurt 2 jaar, van eind 2016 tot eind 2018. Na de zomer zijn de clusters van kansrijke maatregelen geselecteerd. De resultaten van de analytische fase worden opgenomen in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) De NRD beschrijft de kansrijke alternatieven (clusters) voor de A67, bevat het beoordelingskader dat zal worden gebruikt en kan daarmee worden beschouwd als de onderzoekopgave voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) De NRD wordt openbaar gemaakt en in het kader van een formele inspraakprocedure kan een reactie worden gegeven op de onderzoeksopgave voor de m.e.r. De verdere uitwerking valt onder regulier werk.

3.1.2

In het overleg binnen de regio het belang van goed openbaar vervoer voor Someren blijven verdedigen.

Dit is een reguliere taak.

Zijn we tevreden?

In het kader van de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken zijn in 2017 in de analytische fase drie clusters van kansrijke maatregelen geselecteerd. Deze clusters zijn de basis voor de alternatieven die in de volgende fase van de Verkenning (de beoordelings- en besluitvormingsfase, met als onderdeel daarvan het opstellen van het milieueffectrapport (MER)) zullen worden onderzocht. We willen als zienswijze aangeven dat de gehele procedure toch wel erg lang gaat duren en tot spoed manen.
Het belang van goed openbaar vervoer voor Someren blijven we bepleiten in alle gremia die hierover gaan.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Draagvlak bij diverse partijen voor gezamenlijke oplossingsrichtingen en de benodigde
financiële middelen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk
Ambtelijk:   G. van der Rijt

Wat heeft het gekost?

De kosten voor verkeer en vervoer zijn gedekt uit reguliere budgetten.