Wat wilden we bereiken?

Doorontwikkeling van een duurzame, toekomstgerichte agrarische sector al dan niet in combinatie met andere economische activiteiten zoals toerisme en recreatie, zorg en dagopvang of kleinschalige bedrijvigheid. Tegelijkertijd stimuleren we de afwaartse beweging van de (intensieve) veehouderij.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

4.1.1

Stimuleren agrarische bedrijven maatschappelijk bewust ondernemen.

Agrarische bedrijven, en dan met name de veehouderijen, moeten aan steeds strengere regelgeving voldoen. Op 7 juli 2017, heeft de provincie Noord-Brabant de regels voor veehouderijen wederom verscherpt. Tegelijkertijd verhardt de discussie over deze sector in den lande. In Someren lijkt dit echter gelukkig mee te vallen. De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij wordt in Someren goed nageleefd. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

4.1.2

Op verzoek helpen van agrarische bedrijven, die op een ongewenste plek zitten, om te verplaatsen of te beëindigen.

Het versnellen van de afwaartse beweging, wat inhoudt dat we intensieve veehouderijen die op een ongewenste plek zitten proberen te verplaatsen of te beëindingen, vindt niet meer projectmatig plaats. De activiteiten die we hiervoor uitvoeren, maken onderdeel uit van ons regulier werk. De belangrijkste activiteiten in dit kader zijn het voeren van gesprekken met intensieve veehouderijen die hun bedrijf willen beëindigen of over willen stappen naar een andersoortige bedrijfsvoering. De afgelopen tijd hebben wij met een aantal iv-bedrijven dergelijke overleggen gevoerd. De hagelstorm van 23 juni 2016 heeft ertoe geleid dat een aantal iv-bedrijven contact met ons heeft gezocht over mogelijkheden om te bekijken of het bedrijf kan worden beëindigd. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

4.1.3

Bijhouden van de geur- en fijnstofsituatie door de kaarten waarop deze situatie te zien is, jaarlijks te actualiseren.

Jaarlijks wordt de geur- en fijn stofkaart bijgewerkt. Zodoende hebben we een actueel beeld van de geur- en fijn stofsituatie in Someren. Deze actualisatie vindt ieder jaar in mei plaats. De kaarten worden gebaseerd op een database van de provincie (WEBBVB). WebBVB is heel lang niet up-to-date geweest. Gelukkig is dat sinds begin 2017 wel weer het geval. In de collegevergadering van 11 juli 2017 zijn de geactualiseerde geur- en fijnstofkaarten besproken. In vergelijking met 2015 is met name de fijnstofsituatie duidelijk verbeterd. Medio 2018 staat de volgende update van de kaarten gepland. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

Zijn we tevreden?

De gekozen aanpak om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor ons buitengebied werkt naar tevredenheid. Het eerste is deelgebied is inmiddels afgerond en met het onderzoek van het tweede deelgebied zijn we inmiddels gestart. De speerpunten 4.1.1 t/m 4.1.3 zijn hierin zoveel mogelijk meegenomen. Een belangrijke bijvangst vormde de ontwikkelingen bij diverse bedrijven als gevolg van de hagelschade.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

  • Iedere ontwikkeling dient gepaard te gaan met ruimtelijke kwaliteitswinst. Het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied is hiervoor een belangrijke leidraad.
  • Agrarisch ondernemen dient op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manierte gebeuren.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Sloopsubsidie buitengebied*

50.000

0

Totaal

50.000

0

De overige kosten voor agrarische ontwikkelingen zijn gedekt uit reguliere budgetten.