1. Waarom een Addendum?

Dit addendum is noodzakelijk om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen rondom de jaarrekening. Door deze aanpassingen krijgt de gemeente Someren een goedkeurende controleverklaring voor de jaarrekening 2017.

  1. Gevolgen voor de jaarrekening

Op aangeven van de accountant (BakerTillyBerk) zijn diverse correcties verwerkt in de jaarrekening 2017. De correcties hebben gevolgen voor het overzicht van baten en lasten en voor de samenstelling van de balans.

3. Correcties met gevolgen voor balans en het overzicht van baten en lasten

Voorziening organisatieontwikkeling:

- €122.000

Onder deze voorziening waren lasten opgenomen voor de frictiekosten die in 2018 ontstaan door het vertrek van twee MT-leden. Deze lasten kunnen echter volgens het BBV niet als een voorziening worden aangemerkt. Door deze correctie wordt het resultaat van programma 11 algemene dekkingsmiddelen met € 122.000 verhoogd.

Voorziening wethouders:

+ €208.000

In de voorziening wethouders worden de verwachte kosten opgenomen voor de pensioenbetalingen aan voormalige wethouders. Deze voorziening moet worden verhoogd om de verwachte lasten voor alle wethouders te kunnen dekken. Hierdoor wordt het resultaat van programma 1 Bestuur en Dienstverlening € 208.000 lager.

Voorziening rehabilitatie wegen:

- €482.000

Tot 2017 werden de kosten voor rehabilitaties van wegen uit de voorziening gedekt. Als gevolg van wijzigingen in het BBV is dit niet meer toegestaan. De voorziening valt vrij ten gunste van het resultaat van programma 3 Verkeer, vervoer en openbare ruimte , dat daardoor € 482.000 hoger wordt.

Voorziening afval:

- € 98.000

De voorziening afval is ontstaan uit het overschot op de afvalstoffenheffing in 2013 en 2014. Er had een verrekening moeten plaatsvinden met de tekorten op de afvalstoffenheffing in 2015 en 2016. Dit is niet gebeurd en wordt nu gecorrigeerd. De vrijval van deze voorziening verhoogt het resultaat van programma 5 met € 98.000.

Voorziening planschade:

- € 203.000

Op 29 juni 2017 heeft de raad een besluit genomen om een voorziening te vormen voor de verwachte planschade als gevolg van de wijziging van het bestemmingsplan Kerkstraat 30. De voorziening voldoet echter niet aan de voorwaarden volgens artikel 44 BBV, omdat door belanghebbende geen claim voor tegemoetkoming planschade is ingediend. De positieve correctie op het resultaat van programma 10 Ruimtelijke ordening bedraagt € 203.000.

Totale correctie voorzieningen:

- € 696.000

Totaal correctie resultaat:

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

- € 208.000

Programma 3 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

+ € 482.000

Programma 5 Milieu en water

+ € 98.000

Programma 10 Ruimtelijke ordening

+ € 203.000

Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen

+ € 122.000

Totaal

+ € 696.000

4. Correcties uitsluitend met gevolgen voor de balans

Voorziening organisatieontwikkeling:

- € 120.000

Onder de voorziening organisatieontwikkeling zijn frictiekosten opgenomen die het gevolg zijn van veranderingen in de organisatie. Deze hebben inmiddels het karakter van een afdwingbare verplichting en worden hergerubriceerd onder de overlopende passiva.

Voorziening spaar ADV:

- € 106.000

Onder de voorziening organisatieontwikkeling zijn frictiekosten opgenomen die het gevolg zijn van veranderingen in de organisatie. Deze hebben inmiddels het karakter van een afdwingbare verplichting en worden hergerubriceerd onder de overlopende passiva.

Voorziening seniorenregeling

€ 179.000

Deze voorziening is gevormd voor personeel dat deelneemt aan de seniorenregeling 58+. Omdat er sprake is van een afdwingbare verplichting kwalificeert deze niet als een voorziening, maar wordt deze opgenomen onder de overlopende passiva.

Totale correctie voorzieningen:

 - € 405.000

Totale correctie overlopende passiva:

+ € 405.000

5. Balans
Hieronder volgt een verkorte weergave van de invloed van de correcties op de balans.

Bedragen x € 1.000

Activa

Ultimo 2016

Ultimo 2017
voor correctie

Addendum
balans 2017

Ultimo 2017
na correctie

VASTE ACTIVA

53.371

53.881

0

53.881

VLOTTENDE ACTIVA

- Voorraden

12.996

8.919

0

8.919

- Uitzettingen

25.152

12.707

0

12.707

- Liquide middelen

257

204

0

204

- Overlopende activa

1.859

1.750

0

 1.750

TOTAAL ACTIVA

93.635

77.461

0

77.461

Passiva

Ultimo 2016

Ultimo 2017
 voor correctie

Addendum
 balans 2017

Ultimo 2017
na correctie

VASTE PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

- Algemene reserve

49.927

48.865

0

48.865

- Bestemmingsreserve

12.548

12.221

0

12.221

- Resultaat

1

-199

696

497

VOORZIENINGEN

7.687

7.693

-1.101

6.592

VASTE SCHULDEN

13.554

77

0

77

VLOTTENDE PASSIVA

- Vlottende schulden

5.798

3.749

0

3.749

- Overlopende passiva

4.120

5.055

405

5.460

TOTAAL PASSIVA

93.635

77.461

0

77.461

6. Overzicht van baten en lasten
Hieronder volgt een verkorte weergave van de invloed van de correctie op het overzicht van baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Rekening
 2017 voor
 correctie

Addendum
 jaarrekening
 2017

Rekening
 2017 na
 correctie

Begroting
 2017 na
 wijziging

Lasten

01

Bestuur en dienstverlening

-2.051

-208

-2.259

-1.992

02

Openbare orde en veiligh / Integr handh

-2.513

 0

-2.513

-1.962

03

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

-4.714

 0

-4.714

-4.372

04

Economische zaken en toerisme

-556

 0

-556

-686

05

Milieu en water

-3.840

 0

-3.840

-3.609

06

Sport en cultuur

-2.454

 0

-2.454

-2.407

07

Maatschappelijke zorg en jeugd

-10.251

 0

-10.251

-10.724

08

Onderwijs

-1.423

 0

-1.423

-1.523

09

Werk en inkomen

-7.065

 0

-7.065

-6.325

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-8.326

 0

-8.326

-12.884

11

Algemene dekkingsmiddelen

-440

 0

-440

-652

OVERIG

Overige kpl

-5.526

 0

-5.526

-5.157

*

Overhead

-4.919

 0

-4.919

-4.813

Baten

01

Bestuur en dienstverlening

408

 0

408

336

02

Openbare orde en veiligh / Integr handh

527

 0

527

66

03

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

664

482

1.146

460

04

Economische zaken en toerisme

415

 0

415

487

05

Milieu en water

3.575

98

3.673

3.346

06

Sport en cultuur

607

 0

607

529

07

Maatschappelijke zorg en jeugd

396

 0

396

439

08

Onderwijs

157

 0

157

128

09

Werk en inkomen

3.684

  0

3.684

2.920

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

9.306

203

9.509

10.993

11

 Algemene dekkingsmiddelen

27.056

122

27.178

27.197

OVERIG

Overige kpl

5.526

 0

5.526

5.157

*

Overhead

165

 0

165

43

Toevoegingen aan reserves

Lasten

 0

01

Bestuur en dienstverlening

0

0

0

0

02

Openbare orde en veiligh / Integr handh

0

0

0

0

03

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

-512

0

-512

-323

04

Economische zaken en toerisme

-75

 0

-75

-54

05

Milieu en water

-105

0

-105

-69

06

Sport en cultuur

0

0

0

0

07

Maatschappelijke zorg en jeugd

-261

0

-261

-277

08

Onderwijs

0

0

0

0

09

Werk en inkomen

-39

0

-39

-39

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-2.811

0

-2.811

-1.036

11

Algemene dekkingsmiddelen

-567

0

-567

-531

Onttrekkingen aan reserves

Baten

01

Bestuur en dienstverlening

20

0

20

20

02

Openbare orde en veiligh / Integr handh

3

0

3

3

03

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

584

0

584

317

04

Economische zaken en toerisme

165

0

165

194

05

Milieu en water

202

0

202

257

06

Sport en cultuur

136

0

136

114

07

Maatschappelijke zorg en jeugd

952

0

952

1.227

08

Onderwijs

229

0

229

577

09

Werk en inkomen

127

0

127

129

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.717

0

2.717

3.781

11

Algemene dekkingsmiddelen

625

0

625

714

Totaal Onttrekkingen

5.760

0

5.760

7.333

Totaal toevoegingen en onttrekkingen

1.390

0

1.390

5.004

Resultaat

-199

696

497

0

 7. Overzicht voorzieningen

In onderstaand overzicht zijn de gevolgen van de correcties per voorziening weergegeven.

Naam voorziening

Boekwaarde
 31-12-2016

Mutaties
 2017

Boekwaarde
  31-12-2017
vóór correctie

Addendum
 jaarrekening
 2017

Boekwaarde
 31-12-2017
 na correctie

1. Voorziening wethouders (artikel 44
lid 1a BBV)

637

202

839

208

1.047

2. Voorziening spaar-ADV

118

-12

106

-106

0

3. Voorziening wachtgeldregeling voormalig wethouders (artikel 44 lid 1a BBV)

83

-45

38

 0

38

4. Voorziening seniorenregeling

17

162

179

-179

0

5. Voorziening brand Someren-Heide

150

-150

0

 0

0

6. Voorziening onderhoud wegen (artikel 44 lid1c BBV)

1.144

34

1.178

  0

1.178

7. Voorziening rehabilitatie licht belaste wegen

926

-444

482

 -482

0

8. Voorziening openbare verlichting (artikel 44 lid1c BBV)

56

 -43

13

 0

 13

9. Voorziening monumenten (artikel 44 lid1c BBV)

173

-2

171

 0

171

10. Voorziening afval

98

0

98

-98

0

11. Voorziening onderhoud riolering GRP (artikel 44 lid2 BBV)

1.772

139

1.911

 0

1.911

12. Voorziening onderhoud riolering exploitatie

0

 0

0

 0

0

13. Voorziening sociaal beleid

41

-41

0

 0

0

14. Voorziening organisatie ontwikkeling i.v.m. nieuw beleid

417

-175

242

-242

0

15. Voorziening planschade bestemmingsplan Kerkstraat 30

0

203

203

-203

0

16. Voorziening onderhoud gebouwen (artikel 44 lid1c BBV)

2.055

178

2.233

 0

2.233

Totaal

7.687

6

7.693

-1.101

6.592