Wat wilden we bereiken?

Verdere doorontwikkeling van de toeristische sector in geheel Someren, met daarin een prominente positie voor Recreatiegebied De Heihorsten en het faciliteren van nieuwe recreatieve initiatieven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

4.4.1

Faciliteren van, meewerken en meedenken met (grootschalige) initiatieven van ondernemers.

Er zijn enkele dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen bijgekomen (o.a. Recreatieve Poort, B&B in Lierop). Daarnaast is een ontwikkelaar actief bezig met de plannen voor de Recreatieve Zone in De Heihorsten. Het aantal overnachtingen 2017 is nog niet bekend (ter indicatie: gemiddeld neemt het aantal overnachtingen sinds 2012 met zo'n 4% per jaar toe).

4.4.2

Investeren in toeristische projecten zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2015-2018.

Via Griffie nieuws zal de Raad geïnformeerd worden over de stand van zaken van projecten.

Zijn we tevreden?

De Recreatieve Poort heeft een lange aanloop gekend, maar de inspanningen van zowel de ontwikkelaars als de gemeente beginnen haar vruchten af te werpen. Ook in Lierop en binnen de Recreatieve zone De Heihorsten zijn door ons als kansrijk geachte initiatieven gestart/in ontwikkeling.

Het uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2015-2018 loopt op schema.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

  1. Ondernemers met plannen en de kaders om deze plannen te faciliteren. Verder is samenwerking in en met de sector cruciaal om Someren beter te profileren als toeristische bestemming.
  2. Er dient voldaan te worden aan het toerisme en recreatiebeleid en aan de provinciale Verordening Ruimte.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   G. van Bussel
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Lasten uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme*

210.000

217.553

Baten uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme*

0

-994

Lasten uitvoering Heihorsten*

193.162

844.326

Baten uitvoering Heihorsten*

-37.500

-657.242

Totaal

365.662

403.643

De overige kosten voor toerisme zijn gedekt uit reguliere budgetten.