Per programma zijn de verschillen tussen de begroting en jaarrekening geanalyseerd. In onderstaand overzicht wordt aangegeven in hoeverre hierbij sprake is van niet begrote incidentele baten en lasten met een omvang groter dan € 25.000,--.

Incidentele lasten

Progr.

Taakveld

Omschrijving

Realisatie

2017

1

001

Hogere representatiekosten ivm het afscheid en de installatie van de burgemeesters.

29

2

120

Niet door de verzekering gedekte personeelskosten mbt hagelschade gemeentelijke gebouwen.

79

11

004

Extra personeelskosten door deelname aan de 58-jarigen seniorenregeling.

48

11

007

Lagere algemene uitkering door nagekomen afrekeningen over de jaren 2015 en 2016.

57

Div.

Div.

Extra inhuur personeel bij diverse teams

114

Incidentele baten

Progr.

Taakveld

Omschrijving

Realisatie

2017

1

002

Hogere legesopbrengsten rijbewijzen, deels door het feit dat 17-jarigen hun rijbewijs al kunnen halen en deels door de 10-jarige cyclus.

30

9

6

Resultaat op overdracht per 31-12-2017 debiteuren Sociale Zaken aan Senzer Helmond.

32

Totaal baten

62