Wat wilden we bereiken?

In de wijk Someren-Noord zijn drie voormalige schoollocaties beschikbaar voor woningbouw. Deze locaties willen we via het principe "Dorps bouwen", passend binnen de bebouwingstypologie in de omgeving invullen. De locatie van de Petrusschool willen we bebouwen met vrijesectorwoningen. De locatie Paulusschool voorzien we, gelet op de ligging nabij de voorzieningen, voor zorg/senioren in huur en/of koop. De opbrengsten van beide locaties worden voorzien in 2019-2021. In 2017 verwachten we de oplevering van 10 levensloopbestendige woningen en 8 rijwoningen op de vrijgekomen locatie aan de Sijlkensstraat. In het kader van de renovatie/uitbreiding van gemeenschapshuis De Weijers en de opties voor herbestemming van de (gronden van) de Pauluskerk is nader onderzoek opgestart naar mogelijkheden voor integrale ontwikkeling van deze locatie. Om initiatieven (wonen, zorg, welzijn) en locaties met elkaar te kunnen verbinden is aankoop van de Pauluskerk een randvoorwaarde. We wensen op basis van een concrete visie een standpunt in te nemen over de ruimtelijke toekomst van deze locatie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

10.3.1

Afronden van de planologische procedure voor de Petrusschoollocatie.

Bestemmingsplan is onherroepelijk. Locatie is bouwrijp. Vergunningen zijn verleend. Bouw van drie woningen is gestart.

10.3.2

Komen tot planontwikkeling van de Paulusschoollocatie.

Inmiddels is woningbouw gerealiseerd op de locatie van de voormalige school aan de Sijlkensstraat. Daarmee resteren de locaties Paulusschool en Pauluskerk.Onlangs is een samenwerkingsovereenkomst getekend tusen WoCom, ORO en Kempenhaege over realisering van een zorgcomplex op zowel de Paulusschool- als de Pauluskerklocatie. Op 26 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot verbouw en uitbreiding van De Weijers. Daarmee kan verder vorm worden gegeven aan de stedenbouwkundige invulling van de locaties Pauluskerk en Paulusschool.  Ook is inmiddels opdracht verstrekt om voor beide locatie bestemmingsplannen op te stellen. In januari 2018 zal de gemeenteraad nader worden geïnformeerd over de stedenbouwkundige invulling van beide locaties. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

10.3.3

Een standpunt innemen over de ruimtelijke toekomst van de locatie Pauluskerk / gemeenschapshuis De Weijers en komen tot planontwikkeling op deze locatie.

Wij zijn nog in gesprek met de ontwikkelende partijen ORO, Kempenhaege en woCom over de invulling van de beide Pauluslocaties (school en kerk). Vanwege de aankoop van de Pauluskerk is deze locatie namelijk toegevoegd aan de projectlocatie Paulusschool. Gemeenschapshuis de Weijers maakt daarmee ook deel uit van deze projectontwikkeling. Op 26  oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten om De Weijers te verbouwen en uit te breiden.  Omdat Kempenhaege, ORO en Wocom inmiddels ook hebben ingestemd met het doorontwikkelen van hun plannen kan de stedenbouwkundige invulling van de locaties verder vorm worden gegeven. Externe instanties zijn ingezet voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie en bestemmingsplannen voor beide locaties. Stavaza is door portefeuillehouder mondeling toegelicht in de commisie.

Zijn we tevreden?

De plannen op de onderscheiden locaties zijn afgerond dan wel liggen op schema.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Een partij die risicodragend wil gaan participeren, medewerking / overeenstemming van Bisdom ’s-Hertogenbosch en parochiebestuur, alsmede het voorspoedig doorlopen van de benodigde procedure.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk / G. van Bussel
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

 

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Aankoop Pauluskerk*

815.000

2.499

Totaal

815.000

2.499

De kosten voor herontwikkeling schoollocaties zijn opgenomen in de exploitatieberekening Brede School Diamant (inbreidingslocaties Someren-Noord).