Het jaarrekeningresultaat  2017 bedraagt € 199.000,-- nadelig. Na de (verzamel)begrotingswijziging, behandeld in de raadsvergadering van december 2017, bedraagt het begrotingsresultaat 2017
€ 87.000,-- nadelig. Bij de vaststelling zomernota 2017 en verzamelbegrotingswijziging ultimo 2017 is besloten om dit nadelige resultaat te onttrekken aan de algemene reserve vrij aanwendbaar.
Een globale toelichting van het resultaat is opgenomen in onderstaand overzicht:

Bedrag x 1.000

Jaarrekeningresultaat

-199

Begrotingsresultaat

0

Verschil

-199

Globale analyse resultaat:

Lagere onttrekking reserve schoolgebouwen, omdat in 2017 gepland onderhoud is doorgeschoven naar 2018. Onttrekking reserve vindt plaats in 2018

-352

Lagere kosten Leerlingenvervoer

108

Voordelig resultaat Sociaal Domein

171

Hoge inhuurkosten team Openbare Ruimte doordat het in 2017 niet gelukt is om vacante functies structureel in te vullen, waardoor er ingehuurd moest worden.

-122

Overige verschillen per saldo

-4

Totaal

-199