In samenhang met de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) zijn in de comptabiliteitsvoorschriften bepalingen opgenomen ter bevordering van de transparantie van de financiële verslaglegging door openbare lichamen. Concreet houdt dit in dat openbare lichamen financieringsparagrafen in hun jaarverslag moeten opnemen. Deze paragraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het financieringsstatuut geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie.

Onderstaande analyse sluit per taakveld niet aan op het overzicht van de baten en lasten omdat de afwijkingen die gedekt worden uit reserves (taakveld 0.10) buiten beschouwing worden gelaten. Deze hebben immers geen invloed hebben op het exploitieresultaat.

Taakveld

Toelichting

Verschil + = voordeel / - = nadeel

Kosten directe teams

Zie opmerking verschillen doorberekening kosten directe teams*

-98

Verkeer en wegen

Lagere kosten onkruidbestrijding en straatreiniging ivm gunstige weersomstandigheden.

24

Verkeer en wegen

Hogere kosten beheer onverharde wegen agv lagere beschikbaarheid eigen vrachtwagen.

-10

Verkeer en wegen

Lagere eindafrekening 2016 electriciteitsverbruik openbare verlichting dan verwacht in 2016.

16

Verkeer en wegen

Kosten gladheidsbestrijding november / december 2017.

-13

Overige verschillen

23

Totaal

-58

* Het totale verschil van de doorberekening kosten directe teams van programma 1 t/m 11 wordt verklaard

in de verschillenanalyse van de directe teams.