Wat wilden we bereiken?

Een efficiënt beheer en onderhoud van de voorzieningen voor stedelijk waterbeheer binnen de gemeente Someren. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar het, zoveel mogelijk, voorkomen van wateroverlast. Daarnaast willen we de samenwerking met ketenpartners en binnen de Peelregio verder vorm geven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

5.3.1

De jaarschijf riolering 2017 tot uitvoering brengen.

Het nieuwe vGRP 2018-2022 is per 22-12-2017 door de raad vastgesteld. Op het vlak van beheer en onderhoud is de afgelopen jaren enige achterstand ontstaan in de uitvoering van maatregelen met name als gevolg van capaciteitsproblemen. De gemeente heeft 90% van het areaal geïnspecteerd en hiervan 80% beoordeeld. De maatregelen worden in 2018 ingepland. Van de projecten zijn alleen de reparaties 2015 uitgesteld tot 2018. De taken die in 2017 niet zijn opgepakt schuiven door naar het jaarplan 2018.

5.3.2

In overleg met de ketenpartners en binnen de Peelregio verder invulling geven aan de samenwerking in de regio.

Doorlopend proces met de Peel gemeenten.

5.3.3

Gezamenlijk met de andere gemeenten in de Peel het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) actualiseren.

Someren doet mee op het niveau van kennisdeling en -inbreng (conform afspraken jaarplan Peelgemeenten, vastgesteld op 29 november 2017). De reden voor deze meer laagdrempelige bijdrage is dat de raad 20 december 2017 het nieuwe vGRP 2018-2022 heeft vastgesteld.

5.3.4

In het kader van het bestemmingsplan voor het buitengebied wordt ingezet op het bergen van water op eigen terrein.

Dit is een reguliere taak bij de uitwerking van de bestemmingsplannen.

5.3.5

Vermindering van het waterleidingnetwerk voor brandbestrijding.

Reguliere taak.

Zijn we tevreden?

5.3.1 De jaarschijf riolering 2017 is niet volledig uitgevoerd. Dit heeft te maken met de nieuwe taken die er bij zijn gekomen als gevolg van de wateroverlast. Tevens is volop gewerkt aan een vernieuwende samenwerking met de waterschappen in het kader van klimaatrobuust Someren. Deze samenwerking zal op onderdelen (de gebiedsprocessen) nog uitgebreid worden met andere partijen/belanghebbenden.
5.3.2 De samenwerking in de regio is grotendeels conform planning verlopen en wordt ook verder doorgezet.
5.3.3 Het VGRP is voor Someren reeds opgesteld en goedgekeurd, omdat we anders in 2018 geen vigerend V GRP zouden hebben.
5.3.4 Bij de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied wordt dit onderwerp nadrukkelijk meegenomen.
5.3.5 Dit onderwerp wordt bij nieuwe ontwikkelingen ook meegenomen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Enkele maatregelen ter vermindering van de wateroverlast dienen afgestemd te worden met
het waterschap omdat zij ook een bijdrage aan de oplossing van de problematiek moeten leveren. Hierbij zijn we qua planning dus deels afhankelijk van het waterschap.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk
Ambtelijk:   G. van der Rijt

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

vGRP: investeringen stedelijk water

583.364

425.474

vGRP: exploitatielasten stedelijk water

250.491

256.473

Totaal

833.855

681.947