Wat wilden we bereiken?

  • Het vergroten van de (maatschappelijke) participatie en zelfredzaamheid van mensen.
  • Het verminderen van (de groei van de) vraag naar (individuele) maatwerkvoorzieningen,

door eerder en steviger in te zetten op het versterken van die factoren die de draagkracht
van burgers en hun omgeving vergroten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

7.1.1

Opstellen van de kaders voor een beleidsplan Wmo 2018-2022.

De oriënterende fase is afgerond. Aan de raad is in september in een raad vraagt raad bijeenkomst een informatieve notitie voorgelegd om te komen tot een sociale structuurvisie voor het gehele sociale domein. In 2018 zullen werkplannen worden opgesteld voor WMO en Jeugd op basis van de kaders in de sociale structuurvisie. Nu wordt inspiratie opgehaald in de samenleving door 4 filmcamera's rond te laten gaan, waarbij de ketens starten bij de bestuurders.

Zijn we tevreden?

We hebben gekozen voor een vernieuwende aanpak ten aanzien van de beleidsplannen voor het sociaal domein. Onze inwoners en maatschappelijke partners zijn bij de voorbereiding betrokken o.a. door het inzetten van vlogcamera's. De resultaten mogen er zijn. We hebben dit vertaald in de Sociale structuurvisie die aan u ter vaststelling is aangeboden. Als uitwerking van deze visie zullen aan uw raad werkplannen worden voorgelegd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

  • Inzet/actieve deelname van professionele en vrijwilligersorganisaties op het terrein van welzijn en zorg en daarbij de bereidheid om samen te werken.
  • Goede afstemming met de overige beleidsonderdelen binnen het Sociaal Domein.
  • Goede afstemming met de afdeling VROM en RBO in verband met de inclusieve samenleving.
  • Goede afstemming en samenwerking met de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten en aansluiting van deze organisatie op de lokale werkwijze.
  • Concrete (en realiseerbare) beleids- en financiële kaders vanuit het Rijk.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   T. Maas
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Actieprogramma WMO*

208.421

78.070

Totaal

208.421

78.070

DeDeDedDDeDD

De structurele kosten voor maatschappelijke ondersteuning zijn gedekt uit regulier budget.