Wat wilden we bereiken?

  • Vergroten van de (maatschappelijke) participatie en zelfredzaamheid van jeugdigen en/of hun ouders/verzorgers wanneer er vragen/problemen zijn rondom opvoeden en opgroeien.
  • Verminderen van (de groei van de) vraag naar (individuele) maatwerkvoorzieningen, door eerder en steviger in te zetten op het versterken van die factoren die de draagkracht van jeugdigen, hun ouders/verzorgers en hun omgeving vergroten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

7.2.1

Opstellen van de kaders voor een nota integraal jeugdbeleid 2018-2022

De oriënterende fase is afgerond. Aan de raad is in september een informatieve notitie voorgelegd om te komen tot een sociale structuurvisie voor het gehele sociale domein. In 2018 zullen werkplannen worden opgesteld voor WMO en Jeugd op basis van de kaders in de sociale structuurvisie. Nu wordt inspiratie opgehaald in de samenleving door 4 filmcamera's rond te laten gaan, waarbij de ketens starten bij de bestuurders.

Zijn we tevreden?

We hebben gekozen voor een vernieuwende aanpak ten aanzien van de beleidsplannen voor het sociaal domein. Onze inwoners en maatschappelijke partners zijn bij de voorbereiding betrokken o.a. door het inzetten van vlogcamera's. De resultaten mogen er zijn. We hebben dit vertaald in de Sociale structuurvisie die aan u ter vaststelling is aangeboden. Als uitwerking van deze visie zullen aan uw raad werkplannen worden voorgelegd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

  • Inzet/actieve deelname van professionele en vrijwilligersorganisaties op het terrein van preventie jeugd, jeugdhulp, (voor)school en zorg en daarbij de bereidheid om samen te werken.
  • Goede afstemming met de overige beleidsonderdelen binnen het Sociaal Domein.
  • Aansluiting van, goede afstemming op en samenwerking met de Jeugdhulp die vanuit de beoogde samenwerking Peelgemeenten georganiseerd wordt, op de lokale werkwijze.
  • Concrete (en realiseerbare) beleids- en financiële kaders vanuit het Rijk.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   T. Maas
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

De verwachte kosten voor preventief jeugdbeleid worden gedekt uit regulier budget.