Realisatie

Realisatie

2016

2017

Lokale heffingen waarvan de besteding niet

gebonden is

OZB gebruikers

678

674

OZB eigenaren

3.293

3.255

Niet-ingezetenenbelasting

173

146

Hondenbelasting

74

77

Algemene uitkering

Berekening conform meicirculaire

15.047

15.129

Dividend

BNG

16

25

Rente

Rente achtergestelde lening

60

488

Bespaarde rente

1.270

0

Onttrekking aan reserves

Algemene reserve vrij aanwendbaar

783

1.384

Vastgelegde algemene reserve

20

357

Reserve heractivering

327

250

Algemene risicoreserve

30

Egalisatiereserve BCF

42

19

Reserve bindingsactiviteiten/bijz.belonen

32

Reserve E -gemeente

246

80

Reserve Automatisering

226

76

Reserve decentralisatie AWBZ

3

150

Reserve groenbeheer

13

11

Reserve frictiekosten Wet werken naar vermogen

39

Reserve asielzoekers

32

Reserve transitie Jeugdzorg

21

128

Algemene reserve grondbedrijf

4.361

1.512

Reserve bijzondere werken

205

66

Reserve rehabilitatie wegen

450

Reserve reserve artikel 22

1

Reseve buitengebied in ontwikkeling

29

49

Reserve bossen

27

17

Reserve sociaal domein

551

520

Reserve HNG-depot

144

66

Reserve Basisvoorziening

62

19

Reserve schoolgebouwen

23

Reserve sociaal beleid

423

184

Reserve kapitaalllasten

37

35

Reserve incidenteel

490

776

Toevoeging aan reserves

Vastgelegde algemene reserve

35

230

Algemene risicoreserve

30

Algemene reserve vrij aanwendbaar

3.028

117

Reserve bijzondere werken

129

181

Reserve bossen

81

Reserve rehabilitatie licht belaste wegen

350

86

Reserve groenbeheer

84

57

Reserve sociaal domein

1.350

252

Reserve basisvoorziening

66

39

Reserve bindingsactiviteiten/bijz.belonen

6

7

Algemene reserve grondbedrijf

2.890

1.844

Reserve kapitaallasten

77

180

Reserve E -gemeente

13

1

Reserve Automatisering

70

181

Reserve buitengebied in ontwikkeling

695

161

Reserve sociaal beleid

45

Reserve incidenteel

448

954

Totaal

9.316

4.371