Wat wilden we bereiken?

Een doelmatige afvalinzameling gericht op het bereiken van een bronscheidingspercentage van minimaal 75% in 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

5.2.1

Sturen op verdergaande afvalscheiding.

De gemeente Someren heeft momenteel een afvalscheidingspercentage van 71%. Dit moet beter.  Aan de hand van de resultaten uit de bewonersenquête wordt nog nader onderzocht hoe we het scheidingspercentage kunnen verhogen. Dit is verder een reguliere taak.

5.2.2

Vernieuwen van de milieustraat.

Tijdens de vergadering van november 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verder uitwerken van de inrichtingsvariant 'kuil' en de daarbij geraamde investeringskosten. Dit onderwerp is opgenomen in de begroting van 2018 als speerpunt.

Zijn we tevreden?

Met behulp van de bewonersenquête zijn mogelijkheden in beeld gekomen om het afvalscheidingspercentage te verhogen. Deze mogelijkheden worden in 2018 verder uitgewerkt.
Inmiddels is een inrichtingsvariant voor het vernieuwen van de milieustraat goedgekeurd. Dit wordt in 2018 verder uitgewerkt.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

De realisatie van bovengenoemde actiepunten dient in samenwerking met Asten opgepakt te worden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk
Ambtelijk:   G. van der Rijt

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Uitbreiding en herinrichting milieustraat*

1.060.000

15.601

Totaal

1.060.000

15.601

De overige kosten voor afval zijn gedekt uit reguliere budgetten.