Bijgaand treft u de jaarstukken 2017 aan. Hierin legt het college aan zowel de gemeenteraad, als aan de burgers, verantwoording af over het gevoerde beleid in 2017 en de lasten en baten die daarmee gepaard zijn gegaan.

De jaarstukken 2017 bestaan uit de onderdelen:

  • Someren in 2017
  • Jaarverslag
  • Jaarrekening

Someren in 2017

In hoofdstuk Someren in 2017 zijn kerngegevens opgenomen per ultimo 2017 en de samenstelling van raad en college in 2017.

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording (11 gemeentelijke programma's die door de gemeenteraad zijn vastgesteld) en een aantal paragrafen.

Bij het onderdeel Programmaverantwoording wordt per programma een totaaloverzicht gegeven over de plannen en de behaalde resultaten in 2017. Tevens wordt per speerpunt de stand van zaken per ultimo 2017 weergegeven.

Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit de volgende 11 programma's:

01

Bestuur en dienstverlening

02

Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving

03

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

04

Economische zaken en toerisme

05

Milieu en water

06

Sport en cultuur

07

Maatschappelijke zorg

08

Jeugd en onderwijs

09

Werk en inkomen

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

11

Algemene dekkingsmiddelen

Bij ieder programma wordt per speerpunt de volgende onderdelen in beeld gebracht:

Wat wilden we bereiken?
Hieronder wordt de doelstelling opgenomen.
Wat hebben we hiervoor gedaan ?  
Hieronder worden de activiteiten van 2017 opgenomen.
Zijn we tevreden?
Hieronder wordt aangegeven of de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.
Wie is verantwoordelijk?
Hieronder wordt gemeld wie de bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken zijn.
Wat heeft het gekost?
In de tabel worden de voor de uitvoering van de speerpunten toegekende kredieten vermeld. Besteding van deze kredieten loopt vaak over meerdere jaren, waardoor er in een verslagjaar verschillen ontstaan tussen toegekend budget en realisatie. Bij het afsluiten van het krediet worden deze toegelicht in het hoofdstuk Afwikkeling kredieten, onderdeel van de jaarrekening.
Als er geen kredieten zijn toegekend voor een speerpunt worden de uitgaven uit de reguliere budgetten bekostigd.

Bij het onderdeel Paragrafen zijn de (verplichte) paragrafen opgenomen. De paragrafen hebben tot doel gebundelde informatie te geven over thema’s of gebiedsgerichte aanpak.

Jaarrekening 2017

Bij het onderdeel Jaarrekening wordt onder meer ingegaan op de balans en het overzicht van baten en lasten. De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Weergave financiële cijfers

De financiële cijfers worden (geautomatiseerd) afgerond op duizenden euro's. Dit kan leiden tot geringe afrondingsverschillen.