Wat wilden we bereiken?

Voorbereid zijn op de Omgevingswet die naar verwachting per 2019 in werking treedt.
Ontwikkelingen volgen, in contact blijven met regiogemeenten en andere partners op dit werkterrein, opleidingen verzorgen. Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.
De verbeterdoelen van de Omgevingswet zijn:

  1. Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving;
  2. Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving;
  3. Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;

Wat hebben we hiervoor gedaan?

10.4.1

Voorbereidingen treffen voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

De ontwikkelingen worden gevolgd, de belangrijkste ontwikkelingen zijn:- de datum van inwerking treden van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2021.- In januari, juni, oktober en november 2017 heeft overleg met De Peel gemeenten plaatsgevonden om kennis te delen. Vanaf oktober hebben ook onze ketenpartners (ODZOB, VRBZO, GGD, Waterschap en provincie) hierbij aangesloten. - Bij de ODZOB wordt deelgenomen in de klankbordgroep Omgevingswet om het proces dat daar plaatsvindt te kunnen stroomlijnen met de processen die op gemeentelijk niveau plaats moeten gaan vinden. - Een plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet is in november gepresenteerd aan het MT en stond voor december in de planning voor het college, echter dit is doorgeschoven naar januari 2018. Deze activiteit is als speerpunt opgenomen in de Programmabegroting 2018.

Zijn we tevreden?

Ondanks dat de invoeringsdatum van de wet is uitgesteld, zijn wij niet gaan stilzitten. De voorbereidingen zijn gestart en dat is ook nodig willen in 2021 klaar zijn voor het uitvoeren van de wet. In de loop van 2018 zullen op en aantal moment uw raad gaan betrekken in de voorbereiding. Per slot van rekening stelt uw raad de kaders.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Voortvarendheid van het Rijk en Provincie bij de invulling en uitrol van de Omgevingswet.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Invoeren nieuwe omgevingswet*

50.000

9.619

Totaal

50.000

9.619