Wat wilden we bereiken?

In de woonvisie 2012-2021 heeft de gemeenteraad vier beleidsdoelen vastgesteld: voorzien in de behoefte van de lokale bevolking, huisvesting van bijzondere doelgroepen, behoud en versterken van de vitaliteit van de kernen en het verhogen van de kwaliteit. Deze algemene beleidsdoelen zijn geconcretiseerd in een actieprogramma.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

10.2.1

Het initiëren en faciliteren van bouwprojecten in alle kernen waarbij prioriteit wordt gegeven aan betaalbare woningen (starters/huur) primair op gronden in gemeentelijke eigendom.

Betreft een doorlopend item. In Waterdael zijn op dit moment geen  kavels voor particuliere bouw beschikbaar de rest is verkocht of kent een serieuze optie. Een vervolgproject Van Wanrooy is nagenoeg volledig verkocht. Stam + De Koning heeft een grondovereenkomst ondertekend en gaat in het begin 2018 starten. Loovehof is nagenoeg volledig verkocht.  In Lierop zijn 2 kavelverkopen vergevorderd. Tevens is weer een optie ontvangen en heeft woCom de vergunning ontvangen voor de 5 huurwoningen en zijn momenteel volop bouwactiviteiten. Tegen Uitbreiding Lierop fase III is beroep ingesteld dat sterk vertragend werkt. In Someren-Heide zijn twee kavels in aanbouw en lopen er twee opties. In Someren-Eind zijn de kavels van het Bisdom in aanbouw en is één gemeentelijke kavel verkocht en lopen er twee serieuze opties. Daarnaast is weer er ontwikkelingsvoortgang geboekt op enerlei wijzen in de projecten Paulusschool/Pauluskerk, de Mariaschool SE en Groote Hoeve. Daarnaast neemt het aantal particuliere initiatieven fors toe. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

10.2.2

De Woningwet schrijft voor dat we jaarlijks tot prestatieafspraken komen met de in Someren werkzame woningcorporaties. Ook in 2017 willen we tot afspraken komen. Dit betreft afspraken over zonder meer de huisvesting van speciale doelgroepen.

In december 2017 zijn onder mandaat de redactioneel afspraken van 2017 aangepast naar 2018. Dit is besproken in het bestuurlijk overleg gemeente - woCom - bewonersvertegenwoordiging. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

10.2.3

Het overwegen van de invoering van enkele stimuleringsregelingen. Bijvoorbeeld een ‘Blijverslening’.

Vastgesteld in raad. Via het stimuleringsfonds volkshuisvesting zijn door de gemeente Someren leningen verstrekt. Per 31-12-2017 werden in dit kader de volgende bedragen in de vorm van leningen versterkt:Startersleningen € 3.632.000,-- / Blijvers leningen € 0,-- / Sloopregeling € 0,-- / Duurzaamheidsleningen € 104.000,--

Zijn we tevreden?

De stimuleringsregelingen zijn ingevoerd.
Op ons woningbouwprogramma kijken we met een goed gevoel terug. Ook met onze woningbouwvereniging hebben een deal kunnen sluiten voor (sociale) woningbouw in de kernen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

De woningmarkt blijft complex, met veel invloeden. Het is gewenst dat er voldoende planologische capaciteit aanwezig is en dat (uitleg)locaties op het juiste tijdstip bouwrijp zijn. Met deze twee voorwaarden kunnen we snel reageren op vragen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

De kosten voor woningen / huisvesting zijn gedekt uit reguliere budgetten en uit de grondexploitatie.