Nr

Programma / taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

-1.356

12

-1.344

0.2

Burgerzaken

-695

396

-298

RES01

Reserves 01

0

20

20

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.003

61

-942

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.510

466

-1.044

RES2

Reserves 02

0

3

3

2.1

Verkeer en wegen

-2.758

459

-2.300

5.7

Openb. groen en (openlucht) recreatie

-1.955

205

-1.750

RES3

Reserves 03

-512

584

73

3.1

Economische ontwikkeling

-206

203

-3

3.3

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

-11

14

3

3.4

Economische promotie

-339

199

-141

RES4

Reserves 04

-75

165

90

7.2

Riolering

-1.174

1.504

331

7.3

Afval

-1.685

1.961

276

7.4

Milieubeheer

-981

110

-871

RES5

Reserves 05

-105

202

96

5.1

Sportbeleid en activering

-452

120

-332

5.2

Sportaccommodaties

-1.176

417

-759

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-288

0

-288

5.4

Musea

-66

46

-20

5.5

Cultureel erfgoed

-100

8

-92

5.6

Media

-371

16

-355

RES6

Reserves 06

0

136

136

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.576

184

-2.393

6.5

Arbeidsparticipatie

-372

64

-308

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-442

145

-297

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-3.104

0

-3.104

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-2.905

0

-2.905

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-1

0

-1

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-201

3

-198

7.1

Volksgezondheid

-650

0

-650

RES7

Reserves 07

-261

952

690

4.2

Onderwijshuisvesting

-751

30

-722

4.3

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

-671

128

-544

RES8

Reserves 08

0

229

229

6.3

Inkomensvoorzieningen

-5.053

3.684

-1.369

6.4

Begeleide participatie

-2.012

0

-2.012

RES9

Reserves 09

-39

127

88

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-8

38

31

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.452

1.878

426

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.058

317

-741

8.2

Grondexploitatie

-5.296

6.427

1.131

8.3

Wonen en bouwen

-513

646

133

RES10

Reserves 10

-2.811

2.717

-93

0.4

Ondersteuning organisatie

-4.919

165

-4.754

0.5

Treasury

-142

575

433

0.61

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

-269

2.421

2.152

0.62

Onroerend Zaakbelasting (OZB) n.woningen

-108

1.508

1.399

0.64

Belastingen overig

-18

77

59

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

0

22.475

22.475

0.8

Overige baten en lasten

-3

0

-3

0.9

VpB

101

0

101

RES11

Reserves 11

-567

625

58

Totaal

-52.921

52.722

-199