Wat wilden we bereiken?

Het behouden van een bloeiend verenigingsleven. Someren is uniek als het gaat om verenigingen en vrijwilligers. Zij vormen de kern van onze samenleving en zorgen voor verbinding en kwaliteit van leefbaarheid. Verenigingen verdienen de ruimte en ze verdienen een prima accommodatie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

6.2.1

Het op peil houden van de gemeentelijke accommodaties waarvan de verenigingen gebruik maken en deze aanbieden tegen acceptabele gebruikersvergoedingen en daar waar nodig/wenselijk bereikbaar houden met gerichte subsidies (regulier werk).

Accommodatie- en vrijwilligersbeleid worden permanent gemonitord teneinde de leefbaarheid in alle Somerense kernen op peil te houden c.q. te versterken. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

6.2.2

Faciliteren van de verenigingen door het op peil houden van de subsidiëring.

Het gemeentelijk accommodatiebeleid levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van het Somerense vrijwilligerswerk. Ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk is een goed subsidiebeleid vastgesteld dat voorziet in structurele exploitatiesubsidies en (incidentele) activiteitensubsidies. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

6.2.3

Ondersteunen van het kader en vrijwilligers bij de verenigingen.

Het gemeentelijk accommodatiebeleid levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van het Somerense vrijwilligerswerk. Ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk is een goed subsidiebeleid vastgesteld dat voorziet in structurele exploitatiesubsidies en (incidentele) activiteitensubsidies. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

6.2.4

Het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen de diverse verenigingen.

Het gemeentelijk subsidiebeleid voldoet prima en biedt het Somerense verenigingsleven alle ruimte om activiteiten te ontwikkelen. Eind 2015 is een nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Someren vastgesteld door de gemeenteraad. In de loop van 2017/ begin 2018 zullen de beleidsregels worden geactualiseerd en omgebouwd naar 'nadere regels'.De Somerense verenigingen weten elkaar prima te vinden en waar nodig/wenselijk wordt samengewerkt. Een voorbeeld daarvan is de fusie tussen de korfbalverenigingen SVSH en SV Lierop. Inmiddels is het gemeentelijk sportbeleid op dit onderdeel uitgebreid, waardoor een fusievereniging dezelfde rechten en plichten houdt als te voren. Accommodaties worden middels goede onderhoudsplannen onderhouden en daar waar nodig aangepast/gerenoveerd. De Somerense sport- en welzijnsaccommodaties zijn nagenoeg allemaal up-to-date. Op dit moment wordt nog onderzocht op welke wijze gemeenschapshuis De Weijers kan worden aangepast en uitgebreid. Er is geregeld bestuurlijke en ambtelijk contact met de Somerense verenigingen. Op die wijze blijven we op de hoogte van wensen en behoefte van verenigingen. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

6.2.5

Optimaliseren van het terrein De Donck en aanpassing van De Donckelaar.

In januari 2017 besloot de gemeenteraad tot aankoop van de blokhut en deze geschikt te maken van De Donck voor gebruik verenigingsactiviteiten. Ook werd besloten tot investeringen in de infrastructuur van De Donck. De infrastructuur (speelveld, parkeerplaats en padenstructuur)  is inmiddels aangepast en in september 2017 is gestart met de renovatie/verbouw van de blokhut. De oplevering is in december 2017 geweest en daarmee kunnen zowel De Speledonckers als het Jeugdcomité Someren-Dorp vanaf januari 2018 gebruik maken van hun nieuwe accommodatie. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

Zijn we tevreden?

Wij kijken met een zekere trost terug op de bereikte resultaten in 2017 t.a.v. de speerpunten 6.2.1 t/m 6.2.5. Kortheidshalve verwijzen wij u naar vorenstaande paragraaf "wat hebben we hiervoor gedaan".

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

  • Voldoende financiële middelen om de accommodaties en de subsidies op peil te houden.
  • Voldoende kader en vrijwilligers om het verenigingsleven overeind te houden.
  • Samenwerkingsbereidheid verenigingen / gebruikers.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   G. van Bussel
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

De kosten worden gedekt uit reguliere budgetten.