Wat wilden we bereiken?

Een adequaat gemeenschapshuis in Someren Noord.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

7.4.1

Renovatie en uitbreiding bestaande accommodatie of nieuwbouw in kader van integraal ontwikkelingsplan voor Pauluskerk locatie in samenhang met zorgwoningen en sociale woningbouw.

Ten behoeve van de renovatie en uitbreiding van gemeenschapshuis De Weijers is een krediet beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd is via een motie aandacht gevraagd voor een bredere ontwikkeling door verwerving van de Pauluskerk. Besloten is tot aankoop van de Pauluskerk. Daarvoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 700.000,=. De aankoop wordt begin 2018 geëffectueerd. De stedenbouwkundige mogelijkheden om tot een voor dat gebied enm dat van de voormalige Paulusschoollocatie zijn in beeld gebracht en worden in januari 2018 aan de raad gepresenteerd. Die stedenbouwkundige invulling is met name bepaald door de definitieve keuze van woCom, Kempenhaege en ORO om op deze locaties enkele zorgcomplexen te bouwen. Deze activiteit is opgenomen als speerpunt in de Programmabegroting 2018.

Zijn we tevreden?

In besluitvormende zin is door uw raad bepaald dat we het gemeenschapshuis De Weijers gaan verbouwen. In die zin zijn we tevreden met het resultaat. De daadwerkelijke verbouwing moet nog starten.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Aankoop van de Pauluskerk en voldoende middelen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   G. van Bussel
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Gemeenschapshuis de Weijers (incl. onderzoek)

495.800       

605

Kosten mbt. het integraal ontwikkelingsplan voor de Pauluskerk en de Paulusschool locaties worden bekostigd uit de exploitatie grondbedrijf.