In het begrotingsjaar is een geraamd bedrag ter dekking van niet onvoorziene uitgaven opgenomen. Het gaat hier onder meer om het bedrag dat door de gemeenten wordt geraamd ter dekking van incidentele, niet voorziene, lasten.

Gebruik onvoorzien

Realisatie
2017

Raming 2017 na wijziging

Raming
2017 voor
wijziging

Programma 11

0

0

200

Totaal baten

0

0

200

Het bedrag is afgeraamd bij de Zomernota.