A. Sociale structuur

2016

2017

Aantal inwoners

19.040

19.118

Waarvan:

Van 0 - 3 jaar

763

771

Van 4 - 16 jaar

2.538

2.481

Van 17 - 65 jaar

12.295

12.367

Van 66 en ouders

3.344

3.499

Bijstandsgerechtigden

205

211

Waarvan:

Personen beneden de pensioengerechtigde leeftijd.

201

206

Personen boven de pensioengerechtigde leeftijd

4

5

Instroom in boekjaar

73

91

Uitstroom in boekjaar

56

85

Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge van I.O.A.

15

16

Instroom in boekjaar

10

7

Uitstroom in boekjaar

6

6

Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen

94

88

B. Fysieke structuur

2016

2017

Oppervlakte gemeente (ha)

8.150

8.150

Waarvan:

Binnenwater

115

115

Historische stads- of dorpskern

0

Woningvoorraad

7.863

7 971

Lengte van wegen (km)

247

254

Waarvan:

Buiten de bebouwde kom

169

169

Binnen de bebouwde kom

78

85

Lengte van recreatie ANWB wandelpaden (km)

64

64

Lengte van waterwegen (km)

284

284

Aantal vierkante meters openbaar groen, excl. sportcomplex

748.233

733.762

C. Financiële structuur

2016 totaal

Per inwoner

2017 totaal

Per inwoner*

Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf)

50.340.529

2.652

47.624.473

2.496

Opbrengst belastingen

4.219.568

222

4.152.079

218

Opbrengst rechten, leges en heffingen

3.428.814

181

3.689.305

193

Algemene uitkeringen gemeentefonds

15.047.141

793

15.129.563

793

Uitkering deelfonds sociaal domein

0

0

7.345.603

385

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen)

53.371.652

2.812

53.221.131

2.790

Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen)

68.018.669

3.584

68.778.242

3.605

Vaste schuld

13.500.000

711

0

0

Inwoners

31-12-2016

31-12-2017

*Gemiddeld aantal inwoners

19.040

19.118

19.079

In bovenstaande tabellen zijn de cijfers niet afgerond op duizenden euro's.