Het BBV vormt samen met de Financiële verordening van de Gemeente Someren het kader van de
waarderingsgrondslagen. De jaarrekening is conform de begroting opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten en normen die voor gemeenten en provincies als aanvaardbaar worden beschouwd. De baten en lasten, die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar, zijn in de jaarrekening opgenomen. Het moment van betaling of ontvangst, is daarbij niet van belang.

De gehanteerde waarderingsgrondslagen worden hieronder weergegeven.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kennen twee subcategorieën: investeringen met economisch nut en met maatschappelijk nut. De investeringen met economisch nut worden (verplicht) geactiveerd en afgeschreven. Voor deze investeringen wordt geen beroep gedaan op reserves. De investeringen met maatschappelijk nut worden eveneens geactiveerd en afgeschreven. Op deze investeringen mogen wel bijdragen uit reserves in mindering worden gebracht.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met ontvangen bijdragen van derden, de berekende afschrijvingen en bijdragen uit reserves. Afschrijving van de activa start in het jaar na oplevering en / of ingebruikname van het actief. Afschrijvingen worden berekend op basis van verwachte levensduur zowel op lineaire basis als door middel van annuïteiten.

Onder de materiële vaste activa zijn ook de in erfpacht uitgegeven gronden opgenomen. Deze materiële vaste activa zijn tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd. De waardering van deze gronden  is gebaseerd op de afgesloten overeenkomst tot koop op afbetaling. Deze gronden worden afgeschreven overeenkomstig de duur van de overeenkomst.

De materiële vaste activa met een aanschafwaarde lager dan € 10.000,-- per order worden niet als materiële vaste activa verantwoord, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Financiële vaste activa

Deelnemingen zijn tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd, of tegen marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs.

Onder de financiële vaste activa wordt tevens de behaalde winst op de in erfpacht uitgegeven gronden opgenomen. Aangezien aan de gronden in erfpacht een koop op afbetaling ten grondslag ligt, wordt dit vast actief jaarlijks verminderd conform de duur van de overeenkomst. De behaalde winst wordt jaarlijks gedurende de looptijd van de overeenkomst ten gunste van de exploitatie gebracht.

Vlottende activa

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Winstnemingen vinden plaats op basis van percentage of completion methode.

Onderhanden werk inzake grondexploitaties

De investeringen in grondexploitaties zijn gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde. Deze bestaan uit verwervings- en beheerskosten en kosten voor het bouw- en woonrijp maken. Hieraan zijn toegevoegd de opslagen voor apparaatskosten. Op de totale kosten worden de subsidies en ontvangsten wegens onder meer gronduitgiften in mindering gebracht. Aan de netto investering wordt rente toegevoegd. Positieve resultaten bij het afsluiten van plannen worden rechtstreeks gedoteerd aan de reserve grondbedrijf. Indien van toepassing, wordt voor verliesgevende complexen een verliesvoorziening gevormd. De hoogte van deze voorziening is gelijk aan het verwachte verlies.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in reserves die tot het weerstandsvermogen behoren, en reserves waarvan de bestemming door de raad is vastgesteld en derhalve kan worden gewijzigd.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kostenverdeelsleutels

Tijdsinschatting

De doorberekening van de kosten van de afdelingen Bedrijfsvoeringu, Beleid en Dienstverlening gebeurt op basis van de tijdsinschatting voor de diverse onderdelen door de medewerkers van de afdeling.

Tijdregistratie

De kosten van de afdeling Beheer en Uitvoering worden daarnaast zoveel mogelijk direct toegerekend aan de hand van verantwoorde uren tegen een voorcalculatorisch tarief voor zover het investeringen/projecten betreft.

Formatie

De kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden worden doorberekend op basis van het aantal FTE’s per team. De kosten van facilitaire dienstverlening worden doorberekend op basis van het aantal FTE’s binnendienst.

Computers

De doorberekening van de kosten van team Informatievoorziening en Automatisering gebeurt op basis van het aantal geautomatiseerde werkplekken.

Tarief per m2

De doorberekening van de huisvestingskosten gebeurt op basis van een tarief per m2. De m2 zijn berekend op basis van netto ruimte. Er is geen rekening gehouden met gangen, toiletten, hal en dergelijke.