Wat wilden we bereiken?

Het bereiken van een gezonde financiële positie van de gemeente, waarbij sprake is van een sluitende begroting en een bij voorkeur sluitend meerjarenperspectief met inbegrip van een verantwoorde belastingdruk en een afgewogen prioriteitenstelling van meerjarige investeringen en nieuw beleid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

11.1.1

Kadernota 2018

Kadernota is door de raad vastgesteld volgens de planning (juni).

11.1.2

Programmabegroting 2018-2021

De programmabegroting 2018-2021 is op 26 oktober door de raad vastgesteld.

Zijn we tevreden?

Op basis van de wensen en kaders gesteld in de kadernota is in oktober een structureel sluitend programmabegroting 2018 vastgesteld.
Ook de provincie heeft beoordeeld dat de begroting 2018 structureel en reëel in evenwicht is en dat daarom het normale repressief toezicht van kracht is.
Wij zijn daarom ook tevreden.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

  • Tijdig beschikbaar komen van alle benodigde informatie om de financiële effecten te kunnen berekenen.
  • Richtinggevende uitspraken van de raad over de te maken keuzes.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   G. van Bussel
Ambtelijk:   B. Messing

Wat heeft het gekost?

De kosten worden gedekt uit reguliere budgetten.