Wat wilden we bereiken?

Minimale borging– maar waar mogelijk verhoging- van vakbekwaamheid en kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg door samenwerking binnen de VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost), binnen een geregionaliseerd programma op basis van de Toekomstvisie brandweerzorg.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

2.3.1

Implementatie van de toekomstvisie brandweerzorg

De implementatie is nagenoeg voltooid. Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie waarbij de doelstelling is een veilige en efficiënte incidentenbestrijding waarbij vakbekwaamheid hoog in het vaandel staat.

Zijn we tevreden?

De implementatie van de toekomstvisie brandweerzorg is afgerond. De Toekomstvisie Brandweerzorg ging uit van een te realiseren bezuiniging van totaal € 4.510.000,-- uiterlijk op 1 januari 2018 ten opzichte van de begroting 2014. Deze bezuiniging is gerealiseerd. Door de bezuinigingen, het samenvoegen van RAV bij GGD en het overdragen van de gemeenschappelijke meldkamer naar de landelijke meldkamerorganisatie, wordt de organisatiebasis steeds kleiner. Om de kwaliteit van dienstverlening te borgen wordt de externe samenwerking steeds meer bevorderd. De veiligheidsregio krijgt steeds meer inzicht in de effecten van diverse ontwikkelingen. Het is nu een geschikt moment om opnieuw vooruit te kijken en een nieuwe visie op te stellen.
Periodiek vinden gesprekken plaats tussen medewerkers van VRBZO en de gemeente
over de tevredenheid van de dienstverlening. De resultaten van deze gesprekken worden vastgelegd zodat eenvoudig een beeld valt te geven van de tevredenheid en de benodigde verbeteringen.
VRBZO adviseert integraal bij vergunningen over brandveiligheid, gezondheid, externe veiligheid en crisisbeheersing. Vanuit de gemeente is behoefte aan uitbreiding van het basistakenpakket en heeft gevraagd voor een evaluatie. De evaluatie gaat in de loop van 2018 plaatsvinden.  

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

  • Kadernota Integrale Veiligheid  Peelland 2015-2018 is leidend.
  • Bestuurlijk commitment  (lokaal en regionaal).
  • Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.
  • Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat bij het korps Someren.
  • Voldoende financiële middelen om de implementatie van de Toekomstvisie brandweerzorg te borgen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   D. Blok
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

De kosten worden gedekt uit reguliere budgetten.